Ντοκιμαντέρ "Money as Debt": αναλύεται η οικονομική σκλαβιά την οποία βιώνουμε!

George Carlin American Dream

Τρίτη, Ιανουαρίου 12, 2010

ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΕΚ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
 Αθήνα,  1  Δεκεμβρίου 2009
 Αριθ. Πρωτ.:
 ΔΟΑ/Φ.13/394/οικ.29316

Ταχ. Διεύθυνση:
Βασ. Σοφίας 15

Προς:
1) Όλα τα Υπουργεία
Δ/νσεις Διοικητικού
2) Όλες τις Περιφέρειες
Δ/νσεις Διοίκησης
3) ΑΣΕΠ

Κοιν.:
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
(Η αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Ταχ. Κώδικας:
106 74 Αθήνα
FAX:
213-1313.117
Πληροφορίες:
Σοφία Σιδέρη,
Αντιγόνη Γρατσία
Τηλέφωνα:
213-1313.109 & 129
E – mail:ΘΕΜΑ:
1) Αλλαγή εταιρικής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και
2) Παράταση ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ, που χορηγήθηκαν από:  
          Α. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους,  
          Β. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31-12-2007 και
          Γ. τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31-12-2007.

ΣΧΕΤ.: Οι εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας αριθ. ΔΟΑ/Φ.13/386/24730/14.10.09, ΔΟΑ/Φ.13/307/32917/10.12.08, ΔΟΑ/Φ.13/256/7998/9.4.08, ΔΟΑ/Φ.13/33795/22.1.08, ΔΟΑ/Φ.13/218/28791/25.10.07, ΔΟΑ/Φ.13/70/16570/20.7.06, ΔΟΑ/Φ.13/39/8388/18.4.06 και ΔΟΑ/Φ.13/26502/27.12.05

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων μας και όσον αφορά στους εγκεκριμένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. φορείς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής, τα οποία αποδεικνύουν τη γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ως πρόσθετου προσόντος διορισμού ή πρόσληψης στο Δημόσιο, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

1) Με την αριθ. Γ/12485/21-5-09 πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ έγινε αποδεκτή η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου του φορέα χορήγησης πιστοποιητικών χειρισμού Η/Υ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΪΝΙΝ - TELEFOS TRAINING» σε «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT E.Π.Ε».    

2) Α. Με την αριθ. Γ/31548/12-11-09 πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΕΕΚπαρατάθηκε η ισχύς των πιστοποιητικών των φορέων:
Ø      ECDL Ελλάς,
Ø      VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES,
Ø      INFOTEST και
Ø      ICT Hellas,
τα οποία εκδόθηκαν, υπό την παλαιά τους ονομασία, μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ (και παρατάθηκαν αρχικά έως 31-12-2008 και στη συνέχεια έως 31-12-2009), για ένα (1) επιπλέον έτος, δηλ. μέχρι και 31-12-2010.
Ειδικότερα, τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό την παλαιά τους ονομασία, είναι τα ακόλουθα:

Ø      ECDL Start – ECDL Core (φορέας ECDL – GREEK COMPUTER SOCIETY – EΠY),
Ø      Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (φορέας Vellum Global Educational Services),
Ø      IC3 και MOS (Microsoft Office Specialist) από CERTIPORT (Microsoft) (φορέας INFOTEST,πρώην TECHNOPLUS) και
Ø      BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING Hellas Α.Ε. (φορέας ICT HellasΑ.Ε.).  

Β. Επίσης, με την προαναφερθείσα πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ παρατάθηκε η ισχύς των πιστοποιητικών των φορέων:

Ø      ECDL Ελλάς (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/2619/3-2-06),  
Ø      VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES (Πράξη πιστοποίησης αριθΓ/4516/23-2-06),
Ø      INFOTEST (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/4517/23-2-06),
Ø      ICT Hellas (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/4518/23-2-06) και ήδη ICT Εurope (Πράξη μετονομασίας αριθ. Γ/18897/18-7-07),  
Ø      KEY-CERT (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/8931/11-4-06),
Ø      ACTA (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/12017/18-05-06),
Ø      I SKILLS (Πράξη αριθ. Γ/22735/14-09-07) και
Ø      TELEFOS TRAINING (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/30921/18-12-07) και ήδη TELEFOS CERT(Πράξη μετονομασίας αριθ. Γ/12485/21-5-09), 

τα οποία εκδόθηκαν μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31-12-2007, έως 31-12-2010.  

Γ. Στις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ/τος 50/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 44/2005, οριζόταν ότι μεταβατικά, το αργότερο έως 31-12-2005 και ωσότου γίνει η πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ των φορέων που χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, η γνώση αυτή αποδεικνυόταν, μεταξύ άλλων, και με εξέταση που διενεργείτο από τον ΟΕΕΚ, τα δε πιστοποιητικά που χορηγούνταν είχαν τριετή ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής τους.   
Ωστόσο, ο ΟΕΕΚ εξακολουθούσε και μετά τις 31-12-2005 και έως τις 31-12-2007 να διενεργεί τη σχετική εξέταση, εφόσον επρόκειτο για κάλυψη θέσεων που προκηρύχθηκαν εντός του 2005.  
Με την αριθ. Γ/31548/12-11-09 πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΕΕΚπαρατάθηκε η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31-12-2007, έως 31-12-2010.

3) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτά, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε.Κ., www.oeek.gr
Επίσης, περισσότερα στοιχεία σχετικά με το «Προσοντολόγιο» (Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει), μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, www.gspa.gr, στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση – Οργάνωση – Νέο Προσοντολόγιο.

Παρακαλούνται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες να διαβιβάσουν την εγκύκλιο αυτή στους φορείς που εποπτεύουν.

Για τυχόν διευκρινίσεις η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας.


                                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                     Βασίλειος Ανδρονόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου